Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

Chủ đề 5: Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với nhiệm vụ học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chủ đề: 1
Cập nhật: 13h32:29 04/04/2016
Tác giả: thayke (Võ Đức Kế) - 10241 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

PHẦN THI TỰ LUẬN

VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chủ đề 5Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với nhiệm vụ học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

ĐẶT VẤN ĐỀ

            Chúng ta rất tự hào là người dân Việt Nam có 4 ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Với Bốn ngàn lịch sử ấy có biết bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau làm nên những chiến công hiển hách chấn động địa cầu. Tất cả đều cùng nhau chung lưng đấu cật để bảo vệ và xây dựng giang sơn gấm vóc Tổ quốc tươi đẹp như ngày hôm nay. Để từ đó chúng ta vừa tự hào vừa có trách nhiệm  Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Bác Hồ đã dạy: " Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi."; và “Các vua Hùng đã các công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Các câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc nhở các thế hệ người dân Việt Nam về trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc của mình.

        Trách nhiệm ấy được thể hiện qua  mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao kẻ thù xâm lược đất nước ta nhưng đều chịu chung một kết cục thất bại. Một dân tộc “nhỏ bé” có thể đánh đuổi hai “đế quốc to” là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Làm được điều đó, có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống, bao người phải hi sinh xương máu để có một đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay.

               


      Trên cơ sở nhiệm vụ cách mạng của Đảng và thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã xác định nhiệm vụ chính trị của thanh niên Việt Nam là: "Rèn luyện về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, về thể chất, xung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Với khẩu hiệu hành động là: "Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

1. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với nhiệm vụ học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài.
        Về Thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ. Trong giai đoạn phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức, việc học tập để đáp ứng với sự phát triển đó trở thành yêu cầu và nhu cầu cấp thiết đối với mỗi thanh niên.  Tinh thần và thái độ học tập của thanh niên phải là: Học để làm người, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học ở nhân dân, học suốt đời, thanh niên phải đi đầu trong một xã hội học tập.
 Học tập toàn diện: Văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… Tích cực nghiên cứu khoa học, tuyên truyền ứng dụng khoa học kỹ thuật, hăng hái tham gia các hoạt động sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.
       Thi đua lập nghiệp và lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện mới. Thi đua lập thân, lập nghiệp, xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Phát triển rộng rãi phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích luỹ trong thanh niên. Đẩy mạnh hoạt động lao động sáng tạo với tri thức và công nghệ mới, với năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn trước. Đẩy mạnh hoạt động “Sáng tạo trẻ”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới.
       Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
- Thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện. Tổ chức thường xuyên các hoạt động tình nguyện tại chỗ, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện đảm nhận các việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Tình nguyện giúp đỡ người già, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới.
- Thanh niên Xung kích thực hiện các chương trình dự án. Tham gia thực hiện các dự án quốc gia về phát triển kinh tế biển đảo, xây dựng đường Hồ Chí Minh, xây dựng cầu nông thôn mới và khu dân cư ở đồng bằng sông Cửu Long. Chủ động đề xuất đảm nhận các dự án, các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
2. Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh gìn giữ biển đảo đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
         Thanh niên  hăng hái tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gương mẫu thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ mới, ý thức cách mạng, nhận rõ âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Thanh niên tham gia có hiệu quả các phong trào  “Uống nước nhớ nguồn”, “Khoẻ để giữ nước” và cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo".
       Thanh niên Quân đội, đẩy mạnh phong trào "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng" và cuộc vận động "Thanh niên Quân đội mẫu mực xây dựng chính qui” với 5 nội dung: Mẫu mực: về đạo đức, lối sống; về hành động theo điều lệnh;  về lễ tiết, tác phong quân nhân; về nội vụ vệ sinh; về kỷ luật tự giác, nghiêm minh

            

                                   (Trần Thanh Luân 28tuổi; phi đội 1 trung đoàn 935 )
         Thanh niên Công an, thi đua thực hiện tốt phong trào "Thanh niên Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" cụ thể là phong trào "Hai thi đua, Hai tình nguyện", với 4 nội dung là: Thi đua rèn đức, luyện tài; xung kích lập công; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; tình nguyện chung sức cùng cộng đồn

          

                                                                                                               (Nguyễn Ngọc Tân- P4 Cục An ninh-BCA)
         Thanh niên là  Học sinh, sinh viên là lực lượng trẻ, có tri thức trong xã hội, là tương lai của đất nước, là tầng lớp đi tiên phong trong các hoạt động thúc đẩy cộng đồng quan tâm và có trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, bảo môi trường, phát huy tiềm năng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chúng ta cần quán triệt lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa theo quy định của Công ước  Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. Với lập trường và chủ trương đúng đắn, Việt nam đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ một loạt công tác nhằm tạo cơ sở vững chắc cho việc bảo về chủ quyền và lợi ích của ta trên Biển Đông.    

             

                                                                                                               (Nguyễn Thế Hoàn 19t ĐHKHXH Hà Nội )

            Do đó Thanh niên đi đầu trong việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Tăng cường học tập, nghiên cứu, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo về và phát triển bền vững biển, đảo.  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ  môi trường vùng ven biển, hải đảo. Xây dựng và quảng bá thương hiệu biển Việt Nam. Góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia vào học các ngành nghề liên quan tới biển, đảo. Là học sinh phổ thông thì các em cũng phải thi đua học tập giỏi để nâng cao dân trí, rèn luyện phấn đấu tương lai trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Thanh niên ngày nay, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy diễn biến hoà bình và tự diễn biến trong chính bản thân mỗi sinh viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để trở thành con người “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần công sức đưa Đất nước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn.

(Thầy trò Giáo dục Lệ Thủy- Quảng Bình được SGD khen thưởng thi HSG Tài năng Anh văn)

3.Các hình ảnh hoạt động của Thanh niên hướng về  biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua tuổi trẻ Việt Nam khắp mọi miền đất nước đã có nhiều hoạt động  thiết thực hướng về Biển, Đảo và đồng bào đang sinh sống trên đảo. Từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn, vào những ngày cuối tuần, bên cạnh khách du lịch trong nước, nước ngoài, còn có nhiều tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ mọi miền đất nước ra thăm đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Theo UBND huyện đảo Lý Sơn, năm 2013 đến năm 2015 có trên 22.000 lượt du khách ra thăm, trong đó có trên 10.000 bạn trẻ và các tổ chức đoàn thanh niên tiến hành các hoạt động hướng về đảo tiền tiêu.

                            

                                       (Cột cờ trên đảo Lý Sơn)                                                                   

   Đến đảo, các bạn trẻ đều đến thăm Tượng đài Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải,  thăm những cánh đồng hành, tỏi bậc thang. Đặc biệt, nơi mà các bạn trẻ dừng thật lâu chính là cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới - công trình hoạt động Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013, đồng thời khẳng định tinh thần yêu Tổ quốc và khơi dậy ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  Lá cờ Tổ quốc đã trở thành thông điệp gửi đến hàng triệu bạn trẻ, đó là “tuổi trẻ chung tay hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc”.

                      

Thắp sáng đảo Bé. Công trình thanh niên trên đảo của tuổi trẻ Quảng Ngãi vừa triển khai thành công, đó là xây dựng công trình điện năng lượng thắp sáng cho người dân đảo Bé. Trong những ngày nắng cháy, những đoàn viên, thanh niên liên tục chở thiết bị ra đảo Lý Sơn và qua đảo Bé để thực hiện ước mơ của người dân nơi này.

                         

Mô hình biển đảo quê hương của tuổi trẻ Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

    Sau một thời gian thực hiện, công trình của tuổi trẻ Quảng Ngãi đã thành công, Tỉnh đoàn đã tổ chức huy động nhiều cơ quan, đơn vị quyên góp được 400 triệu đồng và lắp đặt hệ thống điện 83W cho 26 hộ. Trước đó, 20 hộ dân đã được Viện Năng lượng lắp đặt hệ thống pin năng lượng; 45 hộ khác cũng được lắp đặt từ chương trình bãi ngang ven biển. Người dân đảo Bé vốn sống trong cảnh không đường, không điện, thiếu nước ngọt nên cân được bù đắp và chia sẻ.

                  

KẾT LUẬN BÀI THI TỰ LUÂN

     

Phát huy vai trò thanh niên

 trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp người trẻ tuổi, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, xung kích, trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thanh niên để họ trở thành đội quân xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có thanh niên.

Quán triệt quan điểm, mục tiêu: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị... bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời...”, cần phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với các giải pháp đồng bộ, đó là:

Phải thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là vấn đề cơ bản nhằm giúp thanh niên nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo cuẩ đất nước Việt Nam.

Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức, cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp cho phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng đối tượng và thường xuyên bổ sung, phát triển đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền và gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên để giáo dục. Thông qua các cuộc vận động và chương trình của thanh niên như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo của Tổ quốc” và “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội...

Phải củng cố niềm tin và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong thanh niên. Nếu không có niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí thì không thể làm được bất cứ việc gì, chưa nói đến bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, cần hướng cho thanh niên có niềm tin, có động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc một cách bền vững. Theo Hồ Chí Minh, thanh niên muốn làm chủ nước nhà phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng và “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập”.

 Vì thế, ngay từ bây giờ, thanh niên phải phải có niềm tin, thái độ, động cơ đúng, ý chí vững vàng để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, gương mẫu trong công tác và học tập, nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy tính sáng tạo và ý chí quật cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ và có quyết tâm lớn để đưa cách mạng đến thành công.

Phải chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây là mục tiêu, là định hướng tới của quá trình phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi thanh niên phải dũng cảm, mưu trí, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên quyết đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1961: “Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Từ đó, định hướng hành động cho thanh niên, nhất là các lực lượng trực tiếp ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Việt Nam.

                                         Người dự thi

                                                    Võ Đức Kế  -  ĐT: 0982996281

                                                Đơn vị: Trường Tiểu học Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

4. Một số hình ảnh của Thanh niên cả nước hướng về biển đảo