Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Chủ đề tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

28/04/2018

Chủ đề tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

CHỦ ĐỀ TỰ LUẬN
Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

 
 
1.     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về luận điểm trên.
(Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập 13,  tr. 69).
 
2.     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố”. Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về luận điểm trên.
(Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập 11,  tr. 612).
 
3.     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: " …cách học tập: phải lấy tự học làm cốt". Hãy phân tích tấm gương Hồ Chí Minh trong tự học và rút ra bài học cho quá trình tu dưỡng của bản thân.
(Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập 5,  tr. 312).
 
4.     Bạn hãy phân tích những thời cơ và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang đặt ra đối với thế hệ trẻ? Bạn sẽ làm gì trong công việc để bước đầu chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả ?
 
5.     “Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia mạnh từ biển, làm giàu từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên biển”. Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về luận điểm trên.
(Trích Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 Ban Chấp hành Trung ương khóa X)
 
6.     Bạn hãy viết về một tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  


Lưu ý: 

- Mỗi thí sinh sẽ làm 01 bài thi tự luận theo một trong các chủ đề nêu trên của Ban tổ chức và gửi bài thi tự luận trực tiếp trên trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn/

- Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa (Bài thi tự luận dài không quá 03 trang A4, hình ảnh minh họa không quá 02 trang A4).

- Điểm của Vòng thi tự luận tối đa là 100 điểm.