Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Suy nghĩ của bản thân về luận điểm “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

00:08 24/05/2018

Lao động là nguồn gốc của sự phát triển như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “ Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. Mọi sự thành công đều là kết quả của quá trình nỗ lực lao động miệt mài và hăng say.

          Trong cuộc sống lao động là hoạt động đặc trưng của con người, bởi vì lao động không chỉ là hoạt động của chân tay mà đó chính là hoạt động tư duy có ý thức có mục đích mà chỉ con người mới có. Từ xa xưa con người đã biết lao động và chính nhờ khả năng lao động mà con người đã thoát khỏi thủy tổ cảu mình là giống vượn người. Và chính lao động đã đưa con người ngày càng tiến hóa và phát triển như ngày nay. Từ chỗ con người sống phụ thuộc vào thiên nhiên con người với khả năng tư duy và lao động con người đã có những tác động tích cực hay tiêu cực đối với môi trường tự nhiên. Như vậy lao động là hoạt động chân tay hay trí óc để làm ra của cải vật chất và tinh thần nhằm phục vụ cho sự sống sự tiến bộ sự phát triển của cả xã hội loài người.

          Như Bác đã viết “ lao động là nghĩa vụ thiêng liêng”. Mỗi con người sinh ra trên đời đều có khả năng lao động. Còn có khả năng lao động là còn có sức khỏe – cái tài sản vô giá của con người. Mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ lao động để phục vụ cuộc sống bản thân, tạo ra của cải để chăm lo phát triển gia đình từ đó gớp phần vào sự tiến bộ vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, với mục đích cao cả tìm ra con đường giải phóng dân tộc giải phóng đất nước đưa dân tộc ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến.

3 tau x11-450

Hình ảnh con tàu- nơi bác làm phụ bếp khi ra đi tìm đường cứu nước

          Trên suốt chặng 30 mươi năm tìm đường cứu nước Bác đã lao động, làm việc không ngừng từ phụ bếp bồi bàn đến viết bài cho các tạp chí… Bác đã tìm ra con đường cứu nước tìm ra ánh sáng cho dân tộc Việt Nam. Chính trong con người, hoạt động của người là minh chứng sáng ngời giúp ta nhận thức được lao động là nghĩa vụ thiêng liêng và chỉ có lao động thực sự mới mang lại niềm vui niềm hạnh phức cho mỗi con người, giúp xã hội loài người ngày càng tiến hóa và phát triển.

          Trong thực tế xã hội hiện nay, đặc biệt là giới trẻ không thiếu những con người lười lao động nói cách khác không nhận thức được giá trị của lao động. Luận điểm của Người “ Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng”. Giúp chúng ta nhận thực rõ giá trị to lớn của lao động, chỉ lao động thực sự lao động chân chính mới mang lại hạnh phúc cho chúng ta.