Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 00:20:000 0
Tuần 1 2 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 04:00:555 25
Tuần 1 3 10:00 20-03-2018 - 22:00 01-04-2018 01:14:619 80
Tuần 2 1 09:00 02-04-2018 - 22:00 08-04-2018 00:58:393 190
Tuần 3 1 09:00 09-04-2018 - 22:00 15-04-2018 01:20:766 170
Tuần 3 2 09:00 09-04-2018 - 22:00 15-04-2018 00:00:000 0
Tuần 3 3 09:00 09-04-2018 - 22:00 15-04-2018 01:03:435 145
Tuần 4 1 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 00:46:456 190
Tuần 4 2 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 00:25:721 45
Tuần 4 3 09:00 16-04-2018 - 22:00 22-04-2018 00:43:805 200