Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

18/03/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114 /KH-BGDĐT                                                                                       Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

          Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Quyết định số: 759/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh” lần thứ III - Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

- Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

- Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/2/1931 - 29/3/2016),41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016); 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016); 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016) .

- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phổ biến, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Góp phần tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, nhà giáo, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn quốc nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 - Những tấm gương học sinh, sinh viêntiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nướcdưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 30 năm đổi mới (1986-2016), một số chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (DOC).

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Tháng 3 năm 2016

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban cố vấn câu hỏi thi, Ban thẩm định câu hỏi thi;

- Biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án cuộc thi;

- Chạy thử phần mềm cuộc thi;

- Ban hành công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạochủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội để hướng dẫn HSSV, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Thí sinh đăng ký và thi thử.

- Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi.

- Thành lập Ban giám khảo chấm phần thi tự luận.

  1. 2. Tháng 4, 5 năm 2016

- Hoàn thành kết quả chấm bài thi trắc nghiệm và phần thi tự luận.

- Tổ chức trao giải các vòng thi trắc nghiệm.

- Họp xét giải thưởng chung cuộc.

- Là cơ quan thường trực Cuộc thi; chủ trì và phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức chỉ đạo, triển khai Cuộc thi.

- Xây dựng kế hoạch tổ chứcCuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban cố vấn, Ban soạn thảo và thẩm định câu hỏi Cuộc thi.

- Tổ chức soạn thảo, thẩm định câu hỏi của Cuộc thi, gửi Công ty Egame để đưa lên mạng phục vụ Cuộc thi; phối hợp với Báo Tiền phong vàđơn vị liên quan công bố danh sách thí sinh đoạt giải từng vòng thi trắc nghiệm, thi tự luận và cá nhân, tập thể đoạt giải chung cuộc.

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Phối hợp các đơn vị liên quan vận động tài trợ để tổ chức Cuộc thi.

- Chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc, trao giải từng vòng thi và Lễ tổng kết, trao giải chung cuộc Cuộc thi.

- Ban hành các văn bản, hướng dẫn HSSV, cán bộ, nhà giáotrong ngành Giáo dục tham gia thi.

- Cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải Cuộc thi.

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải.

- Phối hợp chỉ đạo Cuộc thi.

- Hỗ trợ thẩm định các câu hỏi thi.

- Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức Cuộc thi.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn; đoàn viên, thanh, thiếu niên trong hệ thống của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tham gia Cuộc thi.

- Tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho cá nhân, tập thể đoạt giải.

  1. 4. Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về thiết kế phần mềm cho Cuộc thi, công tác quản trị và an ninh mạng, cập nhật thống kê số liệu và kết xuất báo cáo kết quả cuộc thi cho mỗi vòng thi.

- Chủ trì công tác tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng chuyên trang về Cuộc thi, xây dựng các clip tuyên truyền và sử dụng trong các lễ trao giải.

- Phối hợp trong quá trình xét giải thưởng; vận động tài trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi; tổ chức Lễ phát động, trao giải từng vòng thi và Tổng kết trao giải Cuộc thi.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động triển khai thuộc trách nhiệm của đơn vị.

  1. iền phong

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi.

- Chủ trì công tác tuyên truyền của Cuộc thi.

- Phối hợp trong quá trình xét giải thưởng; vận động tài trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi; tổ chức Lễ phát động, trao giải từng vòng thi và Tổng kết trao giải Cuộc thi.

  1. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

- Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi, đăng cai tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.

- Tài trợ và phối hợp vận động tài trợ kinh phí tổ chức và giải thưởng của Cuộc thi.

- Đảm bảo kinh phí triển khaihoạt động liên quan của Nhà trường.

- Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp tài trợ và vận động tài trợ kinh phí giải thưởng, phối hợp tổ chức các hoạt động của Cuộc thi.

Ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tích cực tham gia Cuộc thi.

Từng cơ quan, đơn vị tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng dự toán thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo hiệu quả.Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách được cấp và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tổ chức và trao giải thưởng Cuộc thi.

Trong quá trình triển khai, nếu có thông tin cần trao đổi xin liên hệ bộ phận thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo,35 Đại Cồ Việt, Hà Nội,đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên, ĐT: 04.38694984; 0123.748.5979; e-mail: nxha@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng              

- Văn phòng Chính phủ                              (để b/cáo);

- Ban Tuyên giáo TW               

- Bộ trưởng

- Các Thứ trưởng

- TW Đoàn TNCS HCM                       

- Báo Tiền phong                                       (để ph/hợp);

- Công ty Egame                                          

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Nhà xuất bản Giáo dục VN

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thi                         

- Các đại học, học viện, trường đại học,                      cao đẳng và trung cấp                                 (để th/h);

- Các sở giáo dục và đào tạo                  

- Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

 

Tải về văn bản TẠI ĐÂY.