Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Tổng số: 632092 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
1 NGUYỄN ĐỨC HOÀI nguyenduchoaiakao20 Quảng Trị THPT Vĩnh Linh 300 00:40.004
2 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc885 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:40.028
3 NGUYỄN HUY nguyenhuycpp Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 300 00:41.355
4 TRỊNH THU HUYỀN thcsgpc078 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:41.822
5 ĐỖ HỒNG QUANG TRÍ tranmaichilemy Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:41.962
6 NGUYỄN HUY nguyenhuycpp Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 300 00:42.340
7 TRỊNH THU HUYỀN thcsgpc077 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:42.479
8 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT mobasiell Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.010
9 HÀ ĐỨC MẠNH methichapcheng800 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.121
10 TRẦN MINH TUẤN trandan2 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.165
11 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc887 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:43.184
12 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT domanhducdatad1 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.219
13 GCFH ggggg00000 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.440
14 HỒ QUỲNH NHI iamhqn238 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:43.491
15 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG LM trgiangkaca Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.718
16 TRẦN MINH TUẤN trandan2 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.725
17 HỒ QUỲNH NHI thcsgpc074 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:43.780
18 HỒ QUỲNH NHI lma6968a1 Phú Thọ THCS Giấy Phong Châu 300 00:43.787
19 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainam195 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.811
20 ĐỖ MẠNH ĐỨC ĐẠT lethihainamlm505 Phú Thọ Trường THCS Lệ Mỹ 300 00:43.835

Hỗ trợ: 038.755.1495 -

Hotline: 038.755.1495 -