Hỗ trợ : 1900636444

Email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

18/03/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 759 /QĐ-BGDĐT                                                                                                           Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Lần thứ III - Năm 2016

--------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và

Đào tạo;

tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo

đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030;

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo

đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

Thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                                                                                                        KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                                                         THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Văn phòng TW Đảng                                                                                                                                                (Đãký)

- Văn phòng Chính phủ

- Ban Tuyên giáo TW  (để b/cáo);                                                                                                                       Nguyễn Thị Nghĩa

- Bộ trưởng

- TW Đoàn TNCS HCM 

- Báo Tiền phong

- Công ty Egame (để ph/hợp);

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi

- Ban Tổ chức Cuộc thi (để th/hiện);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

 

 

Tải về file văn bản TẠI ĐÂY.