Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Thông tin thí sinh
# Thời gian Điểm Số lần thi
1 6'36s 120 2 15:15 01/04/2016
2 1'59s 235 2 15:40 06/04/2016
3 1'47s 240 2 11:02 13/04/2016
4 1'13s 240 2 15:06 28/04/2016
5 1'26s 240 2 11:07 07/05/2016
6 1'39s 250 5 10:35 13/05/2016