Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Thông tin thí sinh
# Thời gian Điểm Số lần thi
1 1'40s 240 2 16:54 01/04/2016
2 2'44s 225 2 15:06 06/04/2016
3 1'59s 180 1 10:22 13/04/2016
4 1'19s 245 2 15:16 28/04/2016
5 1'48s 235 2 11:11 07/05/2016
6 1'35s 250 2 09:41 13/05/2016