Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Thông tin thí sinh
# Thời gian Điểm Số lần thi
1 2'1s 230 2 16:34 01/04/2016
2 1'57s 225 2 15:25 06/04/2016
3 2'43s 225 2 10:02 13/04/2016
4 1'19s 245 2 14:54 28/04/2016
5 1'54s 215 2 16:12 06/05/2016
6 1'20s 250 3 16:09 12/05/2016