Hỗ trợ: 0967345456 -

Bảng xếp hạng số lượng tham gia thi

STT Tỉnh/TP Số lượng
61 Phú Yên 418
62 Hà Giang 413
63 Ninh Thuận 257
64 Hậu Giang 132
65 Đoàn Khối các Cơ quan TW 38
66 Ban Thanh niên Quân đội 8
67 Sinh viên ngoài nước 7
68 1
69 Đoàn Khối Doanh nghiệp TW 0
Hotline: 0967345456 -