Hỗ trợ: 0967345456 -

Quyết định v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1748  /QĐ-BGDĐT

                             Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,      

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 
   


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030;

           Căn cứ Quyết định số 1501/ QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

           Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng

- Văn phòng Chính phủ  

- Ban Tuyên giáo TW(để b/cáo);

- Bộ trưởng                                  

- TW Đoàn TNCS HCM       

-Cty CPTĐGD Egroup (để ph/hợp);            

- Nhà xuất bản Giáo dục VN

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi

- Như Điều 3(để th/hiện);                         

- Ban Tổ chức Cuộc thi                    

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

                 

                 KT. BỘ TRƯỞNG

                  THỨ TRƯỞNG

 

 

 

            (đã ký)                    

 

 

 

                  Nguyễn Hữu Độ

Tải về văn bản TẠI ĐÂY 

 
10713

Thí sinh đăng ký

Hotline: 0967345456 -